Category: Food & Beverage::Wine

Food & Beverage::Wine

Chọn Cửa Sổ ẩn Danh Mới

Thông thường, dữ liệu được gửi giữa các trình duyệt và máy chủ web được gửi bằng văn bản thuần túy làm cho nó không có độ bảo mật cao, dễ bị bên ngoài xâm…